Vælg en side

Hvad er et design?

Design kan beskyttes under et produkts udseende mod plagiering, kopiering eller anden misbrug fra konkurrenter. Der skelnes mellem mønster- og designbeskyttelse. For at ens design kan beskyttes, er det et krav, at det pågældende design er nyt og ikke findes andre steder.

Et design kan enten beskyttes gennem registrering, kaldet udvidet beskyttelse (25 år), men også uden registrering (3 år). Ved registrering tildeles rettighedshaveren en eneret til produktets udseende. Eneretten beskytter produktets udseende mod andres efterligninger og misbrug. Indehaveren af et registreret design kan forbyde andre i at udnytte designet, uanset hvilket slags produkt, designet anvendes på.

En designregistrering vil næsten altid være forbundet med et produkt. Der gælder ikke et krav om, hvilke slags produkter, der kan registreres, så længe det er industrielt eller håndværksmæssigt fremstillet. Dette kan være emballage, grafiske symboler og typografiske skrifttyper. Endvidere kan det være separate produkt-dele, som kan adskilles og samles, der falder ind under et produkt, som kan beskyttes.

Hvordan opfattes en kopi?

I EU er det designerens beslutning, hvorvidt dennes design skal beskyttes gennem registrering eller hvorvidt det alene skal nyde beskyttelse som et ikke-registreret design. Det forholder sig således, at et registreret design inden for EU nyder udvidet beskyttelse i forhold til et ikke-registreret design. Hvad dette kort sagt indebærer er, at beskyttelsen af et registreret design varer længere (25 år mod 3 år for et ikke-registreret design) og at beskyttelsen dækker bredere. En bredere beskyttelse indebærer, at et registreret design ikke kun er beskyttet mod slaviske kopier (identiske), men også beskyttet mod nærgående efterligninger.

Inden for de immaterialretlige discipliner kan en krænkelse ofte være uagtsom, men der findes selvfølgelig også eksempler på forsætlige krænkelser. Der kan forekomme tilfælde, hvor en virksomhed ved et uheld introducere nye produkter, designs mv. uden kendskab til andres allerede eksisterende og nærgående eller identiske produkter. På samme tid kan der være tale om en virksomhed, som bevidst forsøger at efterligne et velkendt design eller situationer, hvor der er tale om egentlige forfalskninger.

Hvad gør man, når ens design er kopieret?

Det kan i nogle tilfælde være relativt nemt at opdage, at der er tale om en kopi. Hvis en konkurrent specifikt begynder at sælge et identisk design, er der som oftest tale om en ulovlig kopiering. På den anden side, hvis der er tale om egentlige forfalskninger, kan det være sværere at opdage kopierne, idet der som oftest vil være tale om alternative salgskanaler. Man bør kontakte en advokat med speciale i ophavsret, for at få rådgivning om hvilke skridt der bør tages for komme kopierne til livs.

I tilfælde af, at ens design er krænket, og at rettighedshaveren har sikret designbeskyttelse af det pågældende design, findes der følgende muligheder for at stoppe kopieringen/misbruget:

  • Sletning: Hvis en konkurrent har foretaget en designbeskyttelse, der tilnærmelsesvis minder om ens egen, så har man mulighed for at få omprøvet konkurrentens registrering. I dette tilfælde er det op til Patent- og Varemærkestyrelsen, der skal vurdere, hvorvidt der er tale om kopiering/misbrug, og hvis de giver medhold, slettes konkurrentens designregistrering. Denne prøvelse kan også foretages hos domstolene, men det er altid hurtigere og billigere at gøre igennem Patent- og Varemærkestyrelsen.
  • Domstol: Hvis jeres designbeskyttelse krænkes, har man som rettighedshaver mulighed for at gå til fogedretten og få nedlagt forbud mod producenten og dermed salget af konkurrentens produkt. Hvis dette alternativ vælges, skal dette efterfølges af en retssag, hvor krænkeren vil blive tilpligtet at betale erstatning, hvis denne findes skyldig.

Selve udmålingen af erstatning kan gå hen og være svarende til tabet, som registranten har lidt samt et passende vederlag. Dog er det sjældent, at straffeloven finder anvendelse. En sag ved domstolene beror i høj grad på beviser. Af denne grund, når en krænkelse af et design bliver opdaget, sørg for efterfølgende at indhente beviser herfor.

Kilde: Legalhero.dk, platform for juridisk rådgivning.